Levande skogar

Sveriges landareal består av ca 58 procent produktiv skogsmark. Över 90 procent av den produktiva delen av skogsmarken är påverkad av skogsbruk. Skogen förser oss med en rad ekosystemtjänster som vatten- och luftrening och produktion av råvaror. En rik biologisk mångfald ökar skogens produktionsförmåga och ger större motståndskraft mot klimatförändringar. Därför har Vänsterpartiet lagt en motion Levande skogar.

Skogsmarken binder stora mängder kol och påverkar vattenbalansen och har därmed betydelse för både det lokala och globala klimatet. Skog, virke och papper är samtidigt en av Sveriges viktigaste exportnäringar. Den ger viktiga jobb i hela landet, har stor potential för utökad förädling i områden nära råvaran och har därför en stor roll för landsbygdens utveckling.

Vänsterpartiet anser att våra natur- och energitillgångar i högre utsträckning borde komma landsbygden till del. Biomassa från skogen har stor betydelse för vår energiförsörjning och kan även bidra till att ersätta produkter som är beroende av fossila energikällor för sin framställning. Skogen och andra naturområden spelar också en allt viktigare roll för turismen. Skogen har stora sociala och kulturella värden och dess betydelse för rekreation, friluftsliv och undervisning är omfattande. En långsiktigt hållbar skogspolitik som värnar de ekologiska, ekonomiska, sociala och kulturella värdena förutsätter att bärkraften för skogen som ekosystem stärks och bevaras.

Bevarad biologisk mångfald i enlighet med internationella förpliktelser och nationella miljömål måste överordnas de ekonomiska intressena för att Sverige ska kunna utforma ett ekologiskt hållbart skogsbruk. För ökad produktion av timmer och biomassa på begränsade arealer där trakthyggesbruk bedrivs krävs därför bl.a. höjda ambitionsnivåer beträffande kalhyggesfria skötselmetoder, stärkt miljöhänsyn och skyddad skogsmark. Vänsterpartiet anser att det krävs en skogspolitik som värnar skogens alla värden. Då kan även skogens betydelse för sysselsättning och export främjas och utvecklas hållbart. I motionen föreslår Vänsterpartiet åtgärder och målsättningar för att bevara skogens biologiska mångfald samt värna skogens värden för friluftslivet i enlighet med miljömålet Levande skogar och internationella åtaganden. Vänsterpartiets budgetsatsningar inom detta område redogörs i utgiftsområdesmotionerna V581 och V582.

Några förslag från motionen:

  • Sverige bör anta ett nytt etappmål för areal utökad skyddad skog för att uppnå miljökvalitetsmålet Levande skogar och åtaganden i enlighet med de s.k. Aichimålen.
  • Frivilliga avsättningar ska vara långsiktiga och dokumenteras och kvalitetssäkras ur naturvärdessynpunkt för att ingå i det nationella miljökvalitetsmålet Levande skogar.
  • Lagstiftningen bör ändras så att skogar med särskilt höga värden för rekreation och friluftsliv ska bli föremål för avverkningsansökan och möjlighet att undantas från åtgärder och exploatering som inte främjar dessa värden.
  • Vi bör anta etappmål för skydd av tätortsnära natur.
  • Vi bör anta nationell målsättning för areal kalhyggesfritt skogsbruk bör ingå i miljökvalitetsmålet Levande skogar
  • Det behövs en strategi med nödvändiga anslagsmedel samt ersättningsmarker från Sveaskog för att säkerställa att de fjällnära skogarnas natur- och kulturvärden långsiktigt bevaras.
  • All statlig ägd skog ska samlas i ett bolag.

Hela motionen med samtliga förslag hittar du här: https://data.riksdagen.se/fil/0FB49962-AD49-4027-AC0D-9F0AB0855D7C

Publicerad av elinsegerlind

Miljö- och havssakkunnig.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: