Budgetdebatt med fokus på skogen.

Idag hade vi miljö- och jordbruksutskottets andra budgetdebatt, den hade fokus till stor del på skogen som är det område där skillnaderna mellan både regeringens, vår och den nu antagna M/KD/SD budgeten är som störst. Vänsterpartiet lägger alltid ett om anslag på posten eftersom vi ser att det behövs för att Sverige ska nå målen om andel skyddad skog.

1:3 Åtgärder av värdefull natur

För Vänsterpartiet var regeringens förslagna satsningar på Åtgärder för värdefull natur välkommet och vi är glada att det inte har fallit bort i den ny antagna budgeten. För att möte det ökade besöksintresset behöver områdena tillgängliggöras på ett sätt som bevarar både natur- och upplevelsevärden. Därutöver krävs riktade restaurerande åtgärder för hotade arter som Sverige har åtaganden att bevara. Regeringen föreslog att öka anslaget för 2022 men föreslår sedan konsekvent att minska det för 2023 och 2024 – Vänsterpartiet vill istället se ett fortsatt höjt anslag för att säkerställa att restaureringar och anläggning av våtmarker samt satsningar på naturnära jobb inte går förlorade.

1.14 Skydd av värdefull natur

När det kommer till anslag 1:14 – Skydd av värdefull natur – är det ett anslag som M/KD/SD sidan dragit ner på stort jämfört med regeringens förslag på satsning, en satsning som vi i Vänsterpartiet tillstyrkte i vår budget. Anslaget är ett av de viktigaste anslagen vi har kopplat till skogen, biologisk mångfald och omställning. Syftet med anslaget är att se till att det finns medel för utgifter för skydd och bevarande av värdefulla naturmiljöer för biologisk mångfald likväl som för friluftsliv.

Det här är ett anslag som en part ansvarig för en budget håller högt om denne vill se ersättningar betalas ut till markägare som vill att deras mark skyddas i en eller annan form. Ett högt anslag betyder att fler kan få ersättning, men också att mer skog kan skyddas. En låg nivå på den här posten innebär istället det motsatta att få kan få ersättning och med de kommer en längre andel skog att skyddas. Eftersom Sverige inte än når upp till sina mål om andel skyddad skog så är det en högst beklaglig neddragning av anslaget.  2 miljarder dras bort från den planerade satsningen.

Människan är i grunden beroende av ekosystemtjänster från naturen och skapas och möjliggörs av den biologiska mångfalden. Artrikedom är avgörande för vår och kommande generationers livsmöjligheter och är grunden för fortsatt välfärd. Det intensiva skogsbruk som pågår i Sverige idag är en bidragande orsak till förlusten av biologisk mångfald i Sverige och till vems nytta?

Av den produktiva skogsmarken idag kan endast några få procent betraktas som gamla i biologisk mening. Det påverkar inte bara den biologiska mångfalden utan även sociala och kulturella värden. Förändrar människors förhållande till skogen, till naturen och vår möjlighet att leva som en del av den. För att Sverige ska uppnå ett hållbart skogsbruk som bedrivs inom naturens ramar och som i nödvändig utsträckning skyddar fåra kvarvarande skogar med höga naturvärden behöver Sverige ställa om skogsbruket och bland annat sluta avverka skogar med höga naturvärden, kvalitetssäkra det frivilliga skyddet av skogen och ge ett långsiktigt skydd av de fjällnära skogarna.


Sverige må säga att vi har ett hållbart skogsbruk men fru talman, naturen runt oss ger en helt annan bild.

Skogens nödvändighet

Skogens ekosystem och biologiska mångfald är hotad, träden är det inte men vi kan aldrig ersätta fungerande ekosystem med planterade träd. Träden på virkesåkrarna är för unga idag för att kunna avverkas och det är en av de stora anledningarna till att vi nu ser en avverkning i de väldigt få naturskogar vi har kvar. En stor förlust för biologisk mångfald men också för samernas möjlighet att bevara sina livsmiljöer. Virkesåkrarna har idag varken samma ålder, eller livslängd eftersom det stora kalhyggets skogsbruket togs i bruk och sedan dess har det än inte gått några 100 år.

Framtidsprognosen från Skogsstyrelsen visar också att dagens höga avverknings takt gör at andelen avverkningsmogen skog kommer fortsätta minska och även om vi låter skogsbruket ta ner de sista naturskogarna så kommer även de tillslut att ta slut. Det är inte en hållbar väg framåt. Det är bara en liten del av dagens skogar som är opåverkade av dagens moderna skogsbruk.

Sverige har som mål att skydda 20% av skogen, EU och FN har å andra sidan ett mål om att skydda 30% av skogen något som då applicerar även på Sverige.

Sverige behöver sluta avverka naturskogarna och en industri som redan idag är beroende av en avverknings takt som är högre än vad Sverige kan leva upp till och som redan idag leder till import kan inte få vara den som dikterera takten och nivåerna i skogsbruket. Det är uppenbart att man redan gapar efter för mycket.

Det var en debatt där jag också upplever det som tydligare och ärligare vad partierna har för avsikter med ett sänkt eller lägre anslag till skydd av värdefull natur. Medan Moderaterna konstaterar att det faktiskt måste finnas en gräns för hur mycket uttaget begränsas så konstaterade Centerpartiet att skydd av skogar inte säkert är den faktiska lösningen för skogen.

Det är tydligt att minskad andel pengar i budget också faktiskt ger direkt andel minskad skyddad skog. Sverige har som mål att skydda 20% skog, EU och FN har kommit överens om att skydda 30% och Sverige ingång i båda de samarbetena så därför faller det även på oss. Varför Sverige inte skulle vilja nå upp till de målen förstår jag personligen inte.

Slutsatsen är att vi behöver en skogsproduktion, till industrin till byggande och mycket mera. Men den skogsproduktionen som finns ska begränsas till att hålla inom naturens, skogens och ekosystemensramar.

Publicerad av elinsegerlind

Miljö- och havssakkunnig.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: