Riksdagen beslutar om minskat antal vargar

Vargens vara eller icke vara är en av miljö- och naturvårdens mest infekterade frågor. Skiljelinjen mellan de som inte vill se varg i vår natur och de som tycker vargen är en självklar del av den samma kan emellanåt ses som milsvida. Påverkans arbetet för att minska vargstammen är också alltid närvarande inom politiken. Under mina nu snart fyra år i riksdagen så är det tydligt att det här är en fråga som berör.

Nu förväntas ett nytt beslut komma från riksdagen. Torsdag 12 maj kommer Miljö- och jordbruksutskottet att debattera Naturvård- och biologisk mångfald. I den debatten och i de förslag till beslut som finns där finns två förslag som direkt berör förvaltningen av varg.

Referensvärdet för varg och regionala förvaltningsplaner.

Efter motioner av M och KD kommer ett beslut om att referensvärdet för varg ska vara 170 individer, alltså det antal individer som ska förvaltas för att vi ska kunna räkna med att ha en livskraftig vargstam. Utskottet säger också att vargstammen behöver samförvaltas med Norge och att den Skandinaviska vargstammen inte bör överstiga 230 individer totalt.

Idag finns drygt 300 vargar i Sverige. Ändå anses inte vargstammen har en gynnsam bevarande status och den är listad som hotad hos artdatabanken. Det är alltså trots ett högre antal vargar än tidigare fortsatt så att vargstammen inte förvaltas hållbart, att sänka referensvärdet och i praktiken avliva mer än hälften av alla vargar i Sverige kommer inte hjälpa eftersom en stor del av problematiken för vargstammen kommer sig av inavel.

Gemensam förvaltning av den skandinaviska vargstammen

Den andra frågan som rör varg som kommer beslutas om är den om gemensam förvaltning av den skandinaviska vargstammen. Att samförvalta är i sig inte ett problem, men att göra det utan att inkludera Finland blir missvisande eftersom vi vet att vargen rör sig mellan både Norge, Sverige och Finland. Som förslaget är nu får regeringen i uppdrag att undersöka förutsättningarna för ett samarbete med Norge och verka för att det ska tas fram en gemensam förvaltningsplan för den skandinaviska vargstammen.

En hållbar förvaltning

Vänsterpartiet reserverar sig idag mot båda de här förslagen. För oss är det avgörande att vi har en vargstam som har en god bevarande status där populationen är livskraftig. Det är den inte idag. Vi vänder oss också emot att politiken ska ta beslut om hur många vargar det ska finnas, vi förvaltar inget annat djur på det sättet. Hur många vargar som finns måste sättas i relation till möjligheten att ha en hållbar vargstam. För oss är vargen en del av den svenska naturen och de ingrepp som människor återkommande gör för att rubba ekosystemen har vi också gång på gång sett fått stora konsekvenser.
Att vi har rovdjur i Sverige medför risker i form av till exempel rovdjursangrepp. Det är även viktigt att ta de angreppen på allvar och att även ta människors oro inför den risken på allvar. Därför är det också viktigt att vi har ett välfungerande system där rovdjursangrepp så långt det är möjligt förebyggs, t.ex. med hjälp av rovdjursavisande stängsel men också i form av ersättning vid förlust av djur.

Här kan man läsa hela betänkandet och förslagen om vargstammen.
http://data.riksdagen.se/fil/D0DF8458-C2C1-40A9-A67E-C7F58D0947E5

En seger för arbetet mot hundsmuggling

Djurskyddsfrågor debatteras minst en gång om året i riksdagen i samband med att riksdagen behandlar alla förslag som lagts på området under året. Lika så var det i år och i år var det också flera av förslagen som gick igenom efter det att en majoritet har ställt sig bakom det.

Det blev inte mindre än 5 tillkännagivanden, alltså beslut om något som riksdagen uppdrar åt regeringen att genomföra.

Tre av dem handlar om åtgärder för att stävja hundsmugglingen något som har varit ett allt för saktfärdigt arbete från riksdagens sida. Tullverket har själva nämnt en rad olika åtgärder som skulle behövas, som ökad samordning mellan Tullverket och andra berörda myndigheter men också skarpare straff för smuggling. Idag håller insmugglingen av en hundvalp samma straffvärde som en liter vodka. Det är orimligt. Vänsterpartiet menar att det behövs en tydlig handlingsplan för hur vi ska komma åt problemet som knyter samman samhällets olika delar och t.ex. tar bort onödiga problem som att myndigheter inte kan dela information med varandra på grund av sekretess.

Därför är det särskilt välkommet att regeringen nu får i uppdrag att säkerställa att veterinärer har möjlighet att anmäla misstanke om illegal införsel eller hundsmuggling av djur så att berörda myndigheter kan agera för att kunna vidta åtgärder mot sådan verksamheter. På samma sätt behöver regeringen säkerställa att Tullverket fortsatt kan stoppa fordon för att söka efter djur i samband med att arbetet med djurhälsoutredningens förslag fortgår.

Illegal handel med djur är också ofta starkt förknippad med organiserad brottslighet, den är också en risk för omfattande smittspridning bland djur och människor samtidigt som det ofta utsätter djuret för stort lidande. Därför måste arbetet mot djursmuggling stävjas i grunden och det är bra att berörda myndigheter nu kan få ett uppdrag att tillsammans arbeta organiserat för att lyckas med detta.

Det behövs mer

Men i slutänden är detta också inte ett nationellt problem utan ett internationellt problem och därför behöver det ske ett samarbete inom EU och Vänsterpartiet hade velat se gemensamma krav på ID-märkning inom EU och ett register som länkar samman länderna för att kunna hålla bättre koll vid gränserna.

Ytterligare två beslut för djuren från riksdagen

Förutom uppdragen till regeringen om hundsmugglingen så kom riksdagen överens om att regeringen ska arbeta för att efterlevnaden av svanskupering måste öka. Trots att det har varit förbjudet inom EU under flera år så är det fortsatt mer regel än undantag att framför allt grisar kuperas. En djurskyddslagstiftning som inte efterlevs är inte något som vi kan acceptera.

Regeringen får också i uppdrag att arbeta för ett globalt avtal om antibiotikaanvändning. En stor och viktig fråga eftersom vi redan idag ser att effekterna av antibiotikan avtar och det finns en reell risk att antibiotikan en dag kommer förlora sin verkan på grund av att vi idag överanvänder den och skapar resistens.

Alternativ till koldioxidbedövning vid slakt föll på målsnöret

Däremot lyckades vi inte få till en majoritet för att uppdra åt regeringen att satsa mer på att ta fram alternativ till koldioxidbedövning. Vänsterpartiet vill se att koldioxidbedövningen som vi vet orsakar stort lidande ska fasa ut men samtidigt är det en billig bedövningsmetod och det behövs bra alternativ som fungerar bättre än vad dagens metoder gör. För det krävs forskning.

M, KD och MP skrev tillsammans med Vänsterpartiet en reservation där vi beskriver varför det här är viktigt, SD gjorde det samma men ville inte anslut sig till oss, det gjorde att vi inte fick majoritet. Tyvärr. Bara V och MP ställde sig bakom ett förslag om utfasning av bedövningsmetoder vid slakt.

Läs vidare:

Utskottets betänkande (beslutsunderlag): https://data.riksdagen.se/fil/A7FA7314-FD7B-4BEB-9985-2975E5B40602

Debatten som hölls i riksdagen: https://www.riksdagen.se/sv/webb-tv/video/debatt-om-forslag/djurskydd_H901MJU22

Mitt anförande, i debatten: https://elinsval.files.wordpress.com/2022/04/djurskydd-debatt-april-2022.pdf

Förslagen om försämrat strandskydd faller

Som en del av januariavtalet förhandlade Centerpartiet in att det skulle bli lättnader i strandskyddet. Med det ville man kortfattat göra det lättare att exploatera vår gemensamma natur och göra det enklare att i stora områden bygga strandnära, det på bekostnad av både naturen och vår allemansrätt.

Nu har regeringen presenterat det färdiga förslaget och partierna har fått säga sitt och då ser det ut som att förslaget kommer falla. V men även KD, M och SD avslår propositionen (förslaget) i sin helhet vilket ger en av de viktigaste politiska segrarna i under den här mandatperioden.

Regeringens förslag försvagar strandskyddet

Sammantaget kommer förslagen minska allmänhetens tillgång till stränder och försvaga tillgången till livsmiljöer för djur- och växtarter som är beroende av sjöar, vattendrag och strandzoner. Därutöver saknas verkningsfulla åtgärder för hur strandskyddet kan stärkas i områden som är högt exploaterade.
Propositionen innehåller förslag om att anlagda våtmarker och vattendrag ska kunna undantas från strandskydd. Det är ett bra förslag för att stimulera att nya våtmarker och småvatten anläggs, utan rädsla för att de ska omfattas av strandskydd, för att t.ex. minska näringsbelastningen, stärka klimatanpassningen eller stärka förutsättningarna för
biologisk mångfald. Vi ser även fördelar med förslag om att vissa äldre undantag från strandskyddet kan upphävas men Vänsterpartiet hade önskat ett större omtag generellt för att kunna återinföra strandskyddet nationellt där så är möjligt. Dessa förslag förändrar dock inte helhetseffekten av propositionens förslag som försvagar
strandskyddet.

En ökad differentiering av strandskyddet

Vänsterpartiet ser ändå att det finns behov att vässa strandskyddet så att det ger så bra effekt som möjligt men samtidigt också är lätt att hantera i de delar av landsbygden där det redan idag ges undantag. Regeringen föreslår däremot att s.k. Strandnära utvecklingsområden ska ersätta systemet med landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS-områden) som finns idag. I ett LIS-område finns möjlighet att använda särskilda skäl för att byggnad och verksamhet som bidrar till utveckling av landsbygden. Vänsterpartiet menar att strandskyddet behöver ta hänsyn till att förutsättningarna för detta ser olika ut över landet. Vi ser därför att nuvarande LIS-system bör utvecklas och inte som regeringen föreslår ersättas eftersom regeringens förslag är allt för långtgående och inte heller utesluter att lättnader i strandskyddet skulle ges även vid redan hårt exploaterade kuststräckor.

Försvagat strandskydd vid små sjöar och vattendrag

En av de andra stora förändringarna som regeringen ville göra är att vid tjärn och liknande på mindre än ett hektar och vid vattendrag som är mindre än två meter breda begränsa strandskyddet till att gälla endast 25 meter från strandlinjen (idag gäller 100 meter). De vill också se att det skulle bli lättare att få dispens eller helt upphäva det återstående strandskyddet vid dessa vatten.

Det här är ett förslag som har stor påverkan på miljön och den biologiska mångfalden, då dessa vatten må vara små men är desto mer rika på arter. Förslaget innebär därutöver också ytterligare begränsningar för allmänhetens möjligheter till rekreation.

Försämringarna består

Exploatering i ett strandnära läge är i många fall en åtgärd som aldrig kommer rullas tillbaka. Konsekvenserna av att strandskyddet försämras i sådan omfattning som regeringen föreslår kommer att växa successivt över tid för varje ny åtgärd som vidtas. Med regeringens förslag minskar vi med andra ord nuvarande och kommande generationers tillgång till vår natur och försvagar skyddet av densamma. Därför har vi föreslagit att avslå regeringens proposition om strandskyddet i sin helhet.

Läs mer:

Du kan läsa våra förslag i vår följdmotion här: https://data.riksdagen.se/fil/53877D98-1B58-4EF4-9271-87896B7E962A

Järnvägsunderhållet är under all kritik

Det finns mycket att säga om den svenska järnvägen och mycket som skulle kunna göras för att förbättra den. Vänsterpartiet har samlat en rad åtgärder i vår motion Stärkt järnväg för en fossilfri transportsektor. Den senaste tidens akuta banarbete i Flen och Nässjö har gjort att tåg har blivit så mycket som tre timmar försenade och ett symtom på decennier av eftersatt järnvägsunderhåll som behöver åtgärdas nu.

Jens Holm, transportpolitiskt ansvarig för Vänsterpartiet har därför begärt en debatt med ansvarig infrastrukturminister Tomas Eneroth för att få svar på frågan om vilka åtgärder ministern kommer ta för att svensk järnväg inte ska brytas ner?

Från Jens Holms inlämnade debattfråga:

Om vi inte skyndsamt skapar en bättre ordning för järnvägsunderhållet kommer järnvägen att få dras med fortsatta akutinsatser, vilket i sin tur kommer att leda till nya förseningar, och på sikt kommer järnvägen att tappa i attraktionskraft hos resenärerna. De nya resorna kommer då att ske med flyg eller egen bil, något som är mycket sämre ur ett klimatperspektiv.

Regeringens föreslagna tillskott till järnvägsunderhåll är helt och hållet otillräckligt. Därför föreslår Vänsterpartiet 60 miljarder kronor mer än regeringen till underhåll av järnvägen i vårt förslag till ekonomiska ramar för infrastrukturplanen 2022–2033.

Ett bra järnvägsunderhåll handlar inte bara om hur mycket pengar som anslås utan också om vem som har huvudmannaskapet och ansvaret. I dag är järnvägsunderhållet i Sverige helt och hållet avreglerat. Trafikverket är reducerat till en upphandlare av i dagsläget 34 baskontrakt. Resultatet har blivit att Trafikverket som förvaltare har dålig koll på sin egen anläggning. Denna negativa bild stärks av den statliga granskningen av järnvägsunderhållet, Framtidens järnvägsunderhåll (SOU 2020:18).


Datum för debatten är ännu inte satt.

Livsmedelskrisen och den gröna omställningen går hand i hand

Livsmedelskrisen och den gröna omställningen går hand i hand. Det är i första hand en kris för animalieproduktionen vi ser framför oss medan krisen inte än har slagit lika hårt mot växtproducenterna. I första hand är det en foderkris, och den livsmedelsproduktion vi har idag med hög produktion av kött är ändå en som vi behöver omvärdera eftersom den inte är hållbar för varken miljö, klimat eller djur.

Nu går stöd ut till svenska jordbruket och i det ingår också regellättnade som att mark som skulle avsatts för bevarande av biologisk mångfald ska få börja brukas, även med växtskyddsmedel. Hittills har det gått ut ett stöd om 1 miljard kronor och mer pengar är på väg.

Det behövs ett akut stöd, vi vill inte att jordbruket faller samman, det gynnar ingen. Samtidigt så har vi möjlighet att använda de här lösningarna till att främja en grön omställning. Den stora bristen just nu är den på foder till animalieproduktionen och på konstgödsel. På längre sikt går det att hitta fler lösningar för det än ekonomiskt stöd, som t.ex. en omställning till mer proteingrödor eller ekologisk odling som inte använder sig av konstgödsel.

Så lösningen på en kris kan också bli lösningen på en annan om vi gör rätt val. Vi behöver en snabbare grön omställning, och ett mer omfattande klimatarbetet, nu har vi chansen att låta det arbetet vara med och rädda upp en näring i kris.

Ett urval av punkter Vänsterpartiet arbetar med:

  • 🌾Självförsörjningen i Sverige ska öka från 50% till 80%
  • 🌾Stöd för växtbaserad odling
  • 🌾Stöd för ekologisk odling
  • 🌾Investeringsstöd för klimatanpassade åtgärder
  • 🌾Investeringsstöd för fossilfria maskiner
  • 🌾En Biopremie till fossilfria maskiner
  • 🌾Stärkt stöd till betesmarker

Intressanta länkar för den som vill läsa mer: