En levande landsbygd och ett hållbart jordbruk är möjligt.

Debatt i riksdagens kammare om Utgiftsområde 23, areella näringar, landsbygd och livsmedel. Vänsterpartiets budget innehåller flera delar som ökar jämlikheten genom omfördelning och skapar förutsättningar för att lyckas med den gröna omställningen. För oss är det en självklarhet att folk ska kunna bo och leva i hela landet. Det är också uppenbart att vi harFortsätt läsa ”En levande landsbygd och ett hållbart jordbruk är möjligt.”

”Stor nog” kämpar för de mindre gårdarnas värde.

”Stor Nog” har skickat ett upprop till Sveriges landsbygdsminister Jennie Nilsson och till riksdagens Miljö- och jordbruksutskott. De skriver bland annat att Sverige behöver fler inte färre bönder och visst kan vi inte annat än att hålla med. I sitt brev skriver uppropet Stor nog: Vi i uppropet Stor nog skriver till dig därför attFortsätt läsa ””Stor nog” kämpar för de mindre gårdarnas värde.”

Vi måste värna våra åkermarker

I flera kommuner pågår diskussioner om att bygga bostäder, handelsområden eller andra verksamheter och vid varje tillfälle är det en diskussion om var det ska byggas. Inte sällan är en bit åkermark i direkt eller nära anslutning till redan bebyggda områden attraktiva. Eftersom markerna är brukade ger det lite behov av förarbete i form avFortsätt läsa ”Vi måste värna våra åkermarker”

Förhastad kritik om utredningsförslag som inte finns

Oro och kritik över nya lagförslag och regler för hästhållning har cirkulerat och fångades för ett par dagar sedan också upp av Aftonbladet som inte heller tyckts ha läst ens inledningen på utredningen innan de ger plats för kritiken. På Jordbruksaktuellt finns däremot en mer balanserad artikel om vad det hela handlar om. Vad detFortsätt läsa ”Förhastad kritik om utredningsförslag som inte finns”

Interpellation till stadsrådet angående utfasningen av burar inom äggindustrin

Den 1 april i år fick Sverige en ny djurskyddslag (2018:1192). I lagen förtydligas att djur ska ha möjlighet att utföra sådana beteenden som de är starkt motiverade för och som är viktiga för deras välbefinnande. Djur ska också ha rätt att kunna röra sig obehindrat. Lagen har beskrivits av regeringen som en helt ny,Fortsätt läsa ”Interpellation till stadsrådet angående utfasningen av burar inom äggindustrin”